Photo shots
 
Sunday, July 20
Departure from Nizhny Novgorod